Vårt arbetssätt

VÅRT ARBETSSÄTT

På Röda Stugans förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas verksamhet och projekt kan rymmas under en termin eller två.

 

Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Barnen lär sig av varandra och andra runt omkring sig, av att pröva sig fram med olika material, tekniker och aktiviteter. Det är alltså upp till oss pedagoger att erbjuda barnen allt detta; varierande tillgängligt material, olika varierande aktiviteter, många olika möten med barn, personal och föräldrar. Vi tror på mycket lek och skratt!

Vi genomför för närvarande ett utvecklingsprojekt och fortbildar  oss i  kring  lekresponsiv undervisning. Där barnens lek, intressen och utveckling styr hur vi svarar dvs tillför olika element i undervisningssituationerna.

Arbetssättet låter oss komma vi nära barnen i deras lekar och intressen och skänker stor arbetsglädje. Vi är både deltagare, medaktörer och ledare i leken/undervisningen. 

Vår vetenskapliga grund tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij menade att barn lär och utvecklas genom imitation, instruktion och samarbete.

Han myntade också begreppet utvecklingszoner och menade då spannet mellan det barnet kan och behärskar på egen hand och det barnet behärskar med hjälp/handledning och inspiration av någon annan.

Genom att jobba med barnen i deras lek och föreställningsvärld ger vi fler samspelsmöjligheter och erfarenheter, både verkliga och påhittade och lockar till utveckling på ett lustfyllt sätt.

Som praktiskt hjälpmedel har alla grupper varsin lärplatta. Genom bilder och text får både vuxna och barn chansen att reflektera, bearbeta och återkoppla till allt som händer och sker på förskolan. Bilderna används också av personalen för att framställa informativ dokumentation till väggarna eller förskolans blogg,  barnens portfolio och pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten.